Vávrová, Daniela. 2022. “Graun Em Pulap Long Pipia: Rubbish, Sorcery, and Spiritual Healing, Papua New Guinea”. ETropic: Electronic Journal of Studies in the Tropics 21 (2):65-76. https://doi.org/10.25120/etropic.21.2.2022.3884.